Covid-19

KLIKNIJ – Zarządzenie Nr PSP5.021.09.2021.S Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie organizacji funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19 (plik w formacie doc)

KLIKNIJ – Regulamin wewnętrznych procedur bezpieczeństwa W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Kluczborku W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 – aktualizacja (plik w formacie docx)

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Ważne!

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe!

W celu przystąpienia do ubezpieczenie grupowego NNW należy wybrać jedną z możliwości:
1. Wypełnić deklarację (którą będzie można pobrać w szkole) i pozostawić wypełnioną wraz z opłatą w sekretariacie szkoły do 30.09.2021 r.
lub
2. Wejść na stronę: www.nnw24.pl i tam wypełnić deklarację i opłacić składkę – ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA BARDZO PROSIMY WYBRAĆ TEN SPOSÓB ( tak aby ograniczyć kontakt w szkole).

PROSIMY O OPŁACENIE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE DO DNIA 30.09.2021 R.
Prosimy o zapoznanie się z ofertą ubezpieczenia oraz OWU – Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i tabelą uszczerbku na zdrowiu.

KLIK – oferta ubezpieczenia
KLIK – tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu
KLIK – ogólne warunki ubezpieczenia

Zarządzenia dyrektora szkoły – rok szkolny 2020/2021

ZARZĄDZENIE w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 (pdf)

ZARZĄDZENIE w sprawie organizacji dnia 14 i 15 października 2021r. (pdf)

ZARZĄDZENIE w sprawie zachowania bezpieczeństwa na terenie szkoły (pdf)

ZARZĄDZENIE w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 (pdf) 

ZARZĄDZENIE w sprawie wprowadzenia zmian w powyższym zarządzeniu dotyczącym dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (pdf)

Podstawowe dokumenty

POBIERZ – wzór usprawiedliwienia (plik pdf)

POBIERZ – wzór zwolnienia z lekcji (plik pdf)

POBIERZ – Statut Szkoły (plik pdf)

POBIERZ – Plan pracy szkoły – rok szkolny 2020/2021 (plik DOC)

POBIERZ – Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły – rok szkolny 2021/2022 (plik DOC)

POBIERZSzkolny Program Promocji Zdrowia 2019-2022 (plik pdf)

POBIERZPlan działań na rok szkolny 2019-2020 w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie (plik pdf)

POBIERZPlan działań na rok szkolny 2020-2021 w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie (plik pdf)

POBIERZ – Kryteria oceny z zachowania (plik pdf)

POBIERZ – Regulamin wycieczek szkolnych (plik pdf)

POBIERZ – Procedura postępowania w nagłych wypadkach (plik pdf)

POBIERZ – Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych (plik pdf)

POBIERZ – Misja i wizja szkoły (plik pdf)

POBIERZ – umowa użyczenia elementarza (plik pdf)

POBIERZ – zasady wydawania duplikatów dokumentów (plik pdf)

POBIERZ – zasady wydawania duplikatu legitymacji (plik pdf)

POBIERZ – podanie o wydanie duplikatu legitymacji (plik doc)

PRZECZYTAJ – Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć edukacyjnych

 

Egzamin ósmoklasisty – najważniejsze informacje

WAŻNE INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW I ICH RODZICÓW

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.               

Do egzaminu nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:

  • uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;
  • uczeń, który – ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny – nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;
  • uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu. Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo – odpowiednio – „zwolniony” lub „zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. „100%” (wynik procentowy) oraz „100” (wynik na skali centylowej).

Czytaj dalej Egzamin ósmoklasisty – najważniejsze informacje

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

WSTĘP

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku 

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 24.08.2020. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25. 09. 2020

Czytaj dalej DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ