Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Ważne!

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe!

Zakupić ubezpieczenie można na dwa sposoby:
1. Wypełnić deklarację (którą będzie można pobrać w szkole) i pozostawić wypełnioną wraz z opłatą.

2. Wejść na stronę: www.nnw24.pl i tam wypełnić deklarację i opłacić składkę – ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA BARDZO PROSIMY WYBRAĆ TEN SPOSÓB ( tak aby ograniczyć kontakt)

PROSIMY O OPŁACENIE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE DO DNIA 15.10.2020 R.

OFERTA – kliknij, żeby przeczytać (plik pdf)
ULOTKA – kliknij, żeby przeczytać (plik pdf)
JAK KUPIĆ – kliknij, żeby przeczytać (plik pdf)

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że istotnym elementem polisy NNW dla Dzieci i Młodzieży, którą można kupić za pośrednictwem Supra Brokers S.A., jest to, iż zapewnia ona wsparcie finansowe w razie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu z powodu COVID-19. Mamy przekonanie, że w obecnej sytuacji może to okazać się bardzo istotne dla Osób szukających odpowiedniego ubezpieczenia dla Dziecka.

Czytaj dalej Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Podstawowe dokumenty

POBIERZ – wzór usprawiedliwienia (plik pdf)

POBIERZ – wzór zwolnienia z lekcji (plik pdf)

POBIERZ – Statut Szkoły (plik pdf)

POBIERZ – Plan pracy szkoły – rok szkolny 2020/2021 (plik DOC)

POBIERZ – Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły – rok szkolny 2020/2021 (plik DOC)

POBIERZSzkolny Program Promocji Zdrowia 2019-2022 (plik pdf)

POBIERZPlan działań na rok szkolny 2019-2020 w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie (plik pdf)

POBIERZPlan działań na rok szkolny 2020-2021 w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie (plik pdf)

POBIERZ – Kryteria oceny z zachowania (plik pdf)

POBIERZ – Regulamin wycieczek szkolnych (plik pdf)

POBIERZ – Procedura postępowania w nagłych wypadkach (plik pdf)

POBIERZ – Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych (plik pdf)

POBIERZ – Misja i wizja szkoły (plik pdf)

POBIERZ – umowa użyczenia elementarza (plik pdf)

POBIERZ – zasady wydawania duplikatów dokumentów (plik pdf)

POBIERZ – zasady wydawania duplikatu legitymacji (plik pdf)

POBIERZ – podanie o wydanie duplikatu legitymacji (plik doc)

PRZECZYTAJ – Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć edukacyjnych

 

Egzamin ósmoklasisty – najważniejsze informacje

WAŻNE INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW I ICH RODZICÓW

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.               

Do egzaminu nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:

  • uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;
  • uczeń, który – ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny – nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;
  • uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu. Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo – odpowiednio – “zwolniony” lub “zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. “100%” (wynik procentowy) oraz “100” (wynik na skali centylowej).

Czytaj dalej Egzamin ósmoklasisty – najważniejsze informacje

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

WSTĘP

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku 

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 24.08.2020. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25. 09. 2020

Czytaj dalej DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ