Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku
Nr PSP5.021.11.2020.S z dnia 01 września 2020 r.

 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku
w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć edukacyjnych
od 1 września 2020

 

przygotowane na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 i 1386).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ( Dz. U. poz. 1389).
 4. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).
 5. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od  1 września 2020 r. z dnia 5.08.2020.

 

I. Organizacja pracy w szkole.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Rodzic powinien poinformować szkołę o wystąpieniu zachorowania w rodzinie i przechodzonej kwarantannie, dotyczy to również pracowników szkoły.
 3. Do szkoły uczęszcza wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych, takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.
 4. W przypadku zauważenia niepokojących objawów, pracownik szkoły sprawdza temperaturę dziecka termometrem bezdotykowym. Kontrola temperatury może być prowadzona wyrywkowo w wybranych oddziałach klasowych.
 1. Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla uczniów, w miarę możliwości organizacyjnych, w sposób umożliwiający zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych (korytarze, toalety, szatnie, schody), poprzez ograniczenie gromadzenia się uczniów.
 2. Uczniowie na teren szkoły wchodzą tylko wyznaczonymi wejściami. Uczniowie klas I – IV wejściem od ulicy Konopnickiej, uczniowie klas V – VIII wejściem od strony basenu. Na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
 3. Na terenie szkoły uczniowie przebywają w wyznaczonych miejscach, samowolnie nie przemieszczają się po całym budynku ani nie przechodzą między budynkami szkoły.
 4. Jedna klasa w miarę możliwości lokalowych przebywa w jednej sali lekcyjnej.
 5. Jeśli pozwalają na to warunki pogodowe, uczniowie nie korzystają z szatni.
 6. Ograniczone zostaje przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Zaleca się załatwianie wszystkich spraw poprzez telefony bądź z wykorzystaniem komunikacji na odległość (dziennik Librus).
 7. Rodzic/opiekun dziecka w celu szybkiej komunikacji ze szkołą ( w sytuacjach nagłych) jest zobowiązany do podania aktualnych numerów kontaktowych. Telefon rodzica/opiekuna musi być w ciągłej komunikacji.
 8. Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w korytarzu prowadzącym do sekretariatu szkoły za zgodą odpowiedniego pracownika szkoły. W pozostałych częściach budynków szkolnych tylko za zgodą dyrektora szkoły. Osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa (maseczka), dezynfekcja rąk.
 9. Na terenie szkoły w przestrzeniach wspólnych, dotyczy to również przerw śródlekcyjnych (np. korytarze, toalety, szatnie, zaplecze sportowe) obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Środki ochrony osobistej nie obowiązują uczniów podczas przebywania na boisku szkolnym pod warunkiem zachowania odpowiedniego dystansu społecznego.
 10. Uczniowie podczas zajęć lekcyjnych nie używają indywidualnej osłony ust i nosa, chyba, że organizacja pracy na lekcji tego wymaga. W takim wypadku decyzję podejmuje nauczyciel.
 11. Opiekunowie odprowadzający i odbierający uczniów ze szkoły nie wchodzą do budynku szkoły. Przed wejściem do budynku szkoły zachowują dystans do kolejnego opiekuna 1,5 m. Uczniowie do szkoły wchodzą samodzielnie.
 12. Podczas realizacji zajęć przedmiotowych, zajęć dodatkowych , zajęć rewalidacyjnych, indywidualnych oraz logopedycznych, za zachowanie reżimu sanitarnego odpowiedzialny jest nauczyciel. Sale lekcyjne podczas przerw są wietrzone.
 13. Za zachowanie reżimu sanitarnego w czasie zajęć wychowania fizycznego odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia. Zasady prowadzenia tych zajęć zostały określone przez nauczycieli wychowania fizycznego.
 14. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej dopasowują zajęcia i przerwy śródlekcyjne do aktywności uczniów zachowując reżim sanitarny.
 15. Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach świetlicowych. Do regulaminu korzystania ze świetlicy zostały wprowadzone zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii oraz procedury odprowadzania i odbierania dzieci.
 16. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej ujęte są w wewnętrznym regulaminie. Uwzględniają konieczny okres 3 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
 17. W szkole wyznacza się miejsce do izolacji dla uczniów (sala nr 11 „IZOLATKA”) przejawiających objawy chorobowe. O zaistniałej sytuacji powiadamia się niezwłocznie rodziców / opiekunów dziecka. Rodzic / opiekun ma obowiązek stawić się w szkole bezzwłocznie. Nad dzieckiem przejawiającym objawy choroby czuwa pracownik z zachowaniem minimum 2m odległości.

II. Higiena, oczyszczanie i dezynfekcja.

 1. Osoby wchodzące do szkoły obligatoryjnie dezynfekują ręce.
 2. Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem przez pracowników i uczniów, po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 3. Przedmioty i sprzęt, wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, a taki, którego nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować powinien być usunięty.
 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami między sobą.
 5. Uczeń po zakończonych lekcjach, zabiera do domu pomoce i przybory szkolne. Rodzice są zobowiązani do czyszczenia i dezynfekowania używanych w szkole pomocy. Uczeń przynosi do szkoły czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce potrzebne do zajęć.
 6. Uczeń nie może przynosić do szkoły żadnych zbędnych przedmiotów i zabawek.
 7. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, sal gimnastycznych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
 8. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta.
 9. Dezynfekcję sal, pomieszczeń i sprzętu przeprowadza się w czasie nieobecności dzieci w pomieszczeniach.
 10. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych wywieszone są instrukcje prawidłowego mycia rąk.
 11. W widocznych miejscach w szkole wywieszone są numery telefonów do właściwej spacji sanitarno – epidemiologicznej i służb medycznych, medycznych którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 12. Toalety dezynfekuje się na bieżąco.

III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia.

 1. W sytuacji, gdy pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu ( „IZOLATKA” sala 11)  i niezwłocznie powiadomić rodziców / opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 2. Pracę w szkole podejmują jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem natychmiast odsuwa się go od pracy.
 4. Niezwłocznie powiadamia się powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Obszar, w którym przebywał uczeń, pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 6. Ustala się listę osób przebywających z osobą podejrzaną o zakażenie.
 7. Szkoła zobowiązuje się do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz obowiązujących przepisów prawa.

IV. Rodzice / opiekunowie prawni

 1. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych godzin przebywania dziecka w szkole, świetlicy.
 2. Rodzice / opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar dziecku temperatury termometrem bezdotykowym.
 3. Rodzice zobowiązują się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia dziecka. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego zdrowia, są zobligowani do nieprzyprowadzania dziecka do szkoły.
 4. Rodzice informują dziecko o zasadach higieny, przestrzegania dystansu społecznego reżimie sanitarnym wynikającym z obostrzeń związanych z pandemią.
 5. Minimalizuje się organizację zebrań i konsultacji bezpośrednich z rodzicami. Forma kontaktu jest zachowana przez e – dziennik Librus, rozmowy telefoniczne.
 6. O przeprowadzeniu tradycyjnych zebrań, z zachowaniem reżimu sanitarnego, decyduje dyrektor szkoły.

V. Postanowienia końcowe.

 1. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania niniejszych procedur oraz Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. z dnia 5 sierpnia 2020r. na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 322, 374, i 567) wraz ze wszystkimi kolejnymi aktualizacjami.
 2. Procedura jest dostosowana i uszczegółowiona do indywidualnych warunków lokalowych i osobowych istniejących w PSP nr 5 z O. I.. w Kluczborku.
 3. Procedura może podlegać zmianom, w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju.
 4. O wszelkich zaistniałych zmianach rodzice /opiekunowie będą poinformowani przez dyrektora szkoły komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej szkoły.
 5. Procedura obowiązuje od 1 września 2020 r.

POBIERZ – kliknij, żeby pobrać dokument w formacie pdf