Egzamin ósmoklasisty – najważniejsze informacje

WAŻNE INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW I ICH RODZICÓW

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.               

Do egzaminu nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:

 • uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;
 • uczeń, który – ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny – nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;
 • uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu. Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo – odpowiednio – „zwolniony” lub „zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. „100%” (wynik procentowy) oraz „100” (wynik na skali centylowej).

Egzamin (rok szkolny 2020/2021) będzie obejmował:

 • język polski;
 • matematykę;
 • język obcy.

przy czym musi to być język, którego uczeń uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych- w przypadku naszej szkoły są to j. angielski lub j. niemiecki.
Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.

Termin główny:

 • język polski –25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00.
 • matematyka –26 maja 2021r.(środa) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny –27 maja 2021r.(czwartek) – godz.9:00

 Termin dodatkowy:

 • język polski –16 czerwca 2021r. (środa) – godz. 9:00
 • matematyka –17 czerwca 2021r.(czwartek) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny –18czerwca 2021 r.(piątek) – godz. 9:00

  Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
  Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: do 8 lipca 2021 r.
  Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 9 lipca 2021 r.

  Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 kolejnych dni:
DZIEŃPRZEDMIOTCZAS TRWANIA EGZAMINU**
25 maja 2020 (wtorek), godzina 9.00język polski120 minut   
26 maja 2020 (środa), godzina 9.00matematyka100 minut
27 maja 2020 (czwartek), godzina 9.00język obcy
 
90 minut
 


**czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony
w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu. Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi ( wyznacza się dodatkowe 5 minut).

Ważne terminy

Do 28 września 2020r.wychowawca w porozumieniu z pedagogiem jest zobowiązany do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz do poinformowania rodziców uczniów o trybie ustalania proponowanych dostosowań;

Do 30 września 2020 r. rodzice składają wniosek – deklarację do dyrektora szkoły o wyborze języka nowożytnego na egzamin ( angielski lub niemiecki);

Zaświadczenie o stanie zdrowia, lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (dysleksja, wydłużony czas), przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2020r.W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone istnieje możliwość skorzystania z dostosowań przewidzianych dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności. Dostosowanie takie wymaga pisemnego porozumienia dyrektora szkoły z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 8 listopada 2020r.

Do 20 listopada 2020r.wychowawca w porozumieniu z pedagogiem informuje na piśmie (o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021) rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia.

Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, nie później niż do 25 listopada 2020r.

Do 2 grudnia 2020 r. uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu). Zgodę na przeprowadzenie egzaminu w miejscu innym niż szkoła dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej może wyrazić na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły – przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole, złożony w porozumieniu z rodzicami ucznia nie później niż do 15 stycznia 2021r.