RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) informujemy, że;

1.Administratorem Danych Osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Andrzej Pawłowicz, i z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@apawlowicz.pl

2.Dane osobowe Pani/Pana dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną przetwarzane są do wymienionych powyżej celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. oraz art.9 ust.2 lit. a. RODO tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w związku z realizacją statutowych i pozastatutowych zadań Szkoły.

 1. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną mogą być organy publiczne (np. inne szkoły w przypadku konkursów nia danych osobowych. międzyszkolnych) a także podmioty prywatne (np. biura turystyczne w przypadku wycieczek). Z podmiotami tymi Szkoła posiada podpisane umowy powierzenia przetwarza
 2. Szkoła nie przekazuje danych osobowych dziecka do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza terenem Unii Europejskiej.
 3. Szkoła przetwarza dane osobowe dziecka w wymienionych powyżej celach do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do danych dziecka oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawienia danych);
 • usunięcia danych dziecka;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;
 • przeniesienia danych do innego Administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie w wypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych bądź niezgodności z celem ich zebrania.
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych dziecka. Zgoda może być wycofana w każdej chwili, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

  Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych dziecka do wymienionych powyżej celów jest dobrowolna. W przypadku niewyrażenia zgody nie ponosi Pani/Pan żadnych konsekwencji.