SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY - WALKA Z BYKAMI, CZYLI CORRIDA ORTOGRAFICZNA

 Cele konkursu:
1.Rozbudzanie w uczniach potrzeby starannego i bezbłędnego pisania.
2.Utrwalanie nawyku stosowania zasad orograficznych.
3.Popularyzowanie zasad prawidłowej pisowni i praktycznego jej wykorzystania.
4.Podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych.
5.Motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym posługiwaniem się językiem polskim.
6.Uwrażliwienie na piękno języka ojczystego.
7.Kształcenie zainteresowań i umiejętności samodzielnej pracy.
8.Umiejętność pracy ze słownikiem ortograficznym.
9.Wyłonienie Szkolnego Mistrza Ortografii.

Odbiorcy konkursu: 
konkurs jest adresowany do uczniów klas czwartych i piątych szkoły podstawowej, jest to konkurs indywidualny. 

Forma konkursu:
dzieci rywalizują o zdobycie jak największej liczby punktów w poszczególnych etapach, punkty są sumowane po każdym etapie. Uczniowie z najmniejszą liczbą punktów ( sześciu uczniów) odpadają z kolejnych etapów. Zaplanowano cztery etapy i finał konkursu, mniej więcej co dwa miesiące.
Konkurs polega na :
1.Pisaniu dyktand ortograficznych.
2.Rozwiązywaniu testów ortograficznych.
3.Wykonywaniu zadań sprawdzających znajomość reguł ortograficznych i interpunkcyjnych.
4.Rozwiązywaniu krzyżówek ortograficznych.
5.Układaniu krótkich opowiadań tematycznych z użyciem określonych wyrazów.

Zadania konkursowe obejmują wiadomości i umiejętności wymienione w programie nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, w klasach czwartej i piątej.

Ogłaszanie wyników :
Wyniki będą ogłaszane po każdym etapie konkursu na stronie szkoły w zakładce Konkursy  oraz na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.
Mistrzem Ortografii zostanie uczeń, który w sumie na wszystkich etapach konkursu zdobędzie najwięcej punktów.
Przewidziane są nagrody.

Organizator konkursu:
Nauczyciel języka polskiego- Bożena Dąbrowska

drukuj
powrót