Kampania ekologiczna na rzecz przeciwdziałania emisjom w gminie Kluczbork

Na przełomie kwietnia i maja kontynuowany był w naszej szkole projekt Kampania ekologiczna na rzecz przeciwdziałania emisjom w gminie Kluczbork

Tematem przewodnim był s m o g

Ze smogiem i złym stanem powietrza spotykają się nie tylko osoby mieszkające w dużych miastach. Powietrze w Polsce uznawane jest za złej jakości. Przyczyną powstawania smogu jest nie tylko przemysł i spaliny samochodowe, lecz także gospodarstwa domowe.
Na zajęciach wyjaśnialiśmy co to jest smog i co powoduje powstawanie tego zjawiska.
Opisywaliśmy jakie są następstwa narażenia na smog i jak sobie z tym radzić.
Zastanawialiśmy się czy mamy jakieś możliwości zapobiegania skutkom smogu?

Przeprowadziliśmy ciekawe doświadczenia

Zapraszam do fotorelacji

Anna Radłowska

więcej zdjęć

Kampania ekologiczna na rzecz przeciwdziałania emisjom w gminie Kluczbork

Zajęcia w ramach projektu „Kampania ekologiczna na rzecz przeciwdziałania emisjom w gminie Kluczbork”

W ramach zajęć prowadzonych w ramach projektu w naszej szkole

Badaliśmy i ocenialiśmy stopień zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki w Kluczborku za pomocą skali   porostowej .

 Zebraliśmy próbki porostów wokół PSP nr 5 z OI w Kluczborku

 Sporządziliśmy strefy zanieczyszczenia  na podstawie występowania znalezionych porostów

 Przedmiotem badań zespołu było zbadanie stopnia zanieczyszczenia powietrza Kluczborka dwutlenkiem siarki.

1. Co to są porosty?

2.Bioindykatory/organizmy wskaźnikowe

3.Skąd się bierze dwutlenek siarki?

Powstaje w wyniku spalania paliw kopalnych zawierających siarkę – zarówno w zakładach przemysłowych, lokalnych kotłowniach, jak również w indywidualnych kotłach grzewczych.

Poziom dopuszczalny – jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym terminie i który po tym terminie nie powinien być przekraczany; poziom dopuszczalny jest standardem jakości powietrza. Poziomy dopuszczalne są określone pod kątem ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin. Gaz ten wchodzi w reakcję z parą wodną zawartą w powietrzu, w wyniku czego stanowi główna przyczynę powstawania kwaśnych deszczy. Stanowi także składnik smogu w wielkich aglomeracjach miejskich. Poziom dopuszczalny stężenia jednogodzinnego dla dwutlenku siarki wynosi 350 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 24 razy w ciągu roku. Poziom dopuszczalny stężenia średniodobowego wynosi 125 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 3 razy w ciągu roku. Poziom alarmowy stężenia jednogodzinnego dwutlenku siarki wynosi 500 µg/m3 .

Po zebraniu porostów  udało nam się jednoznacznie stwierdzić, że zanieczyszczenie powietrza w Kluczborku jest niewielkie. Świadczy o tym fakt, że większość porostów przez nas zebranych pochodzi ze strefy 3 i 4, czyli stężenie dwutlenku siarki waha się wg przyjętej skali w granicach 70 -125 mg/m3. Wyniki mieszczą się w granicach normy, czyli wyznaczonego poziomu dopuszczalnego.

Anna Radłowska

Zdjęcia w galerii poniżej

więcej zdjęć

Kampania ekologiczna na rzecz przeciwdziałania emisjom w gminie Kluczbork

Zajęcia w ramach projektu „Kampania ekologiczna na rzecz przeciwdziałania    emisjom w gminie Kluczbork”

W marcu w naszej szkole odbyły się zajęcia w ramach realizowanego w naszej gminie projektu ekologicznego.

Zajęcia miały na celu poszukiwanie odpowiedzi na pytania (problemy badawcze):

 – Czy klimat się zmienia?

– W jaki sposób możemy to stwierdzić i zmierzyć?

– Czym jest efekt cieplarniany i w jaki sposób wpływa na klimat?

– Poznanie przykładów zmian klimatu i ich skutków.

– Propozycje działań spowalniających zmiany klimatu

Uczniowie przygotowali doświadczenie : butelki napełnili i wodą, zmierzyli  termometrami temperaturę wody, ( na początku w obydwu butelkach  była taka sama temperatura) .Do jednej butelki włożyli tabletki musujące – wydzielił  się dwutlenek węgla .

Butelki ustawili pod lampką/ na parapecie , po upłynięciu wyznaczonego czasu ponownie zmierzyli temperaturę .

W butelce, w której były tabletki, temperatura była wyższa niż w butelce bez tabletek. W obu temperatura się podniosła.

Gazy cieplarniane naturalnie występują w przyrodzie, natomiast działalność człowieka powoduje szybkie i ponad normatywne zwiększenie ich ilości, co zmienia klimat naszej planety.

Anna Radłowska

Zdjęcia poniżej

więcej zdjęć

„Kampania ekologiczna na rzecz przeciwdziałania emisjom w Gminie Kluczbork”

Projekt „Kampania ekologiczna na rzecz przeciwdziałania emisjom w Gminie Kluczbork” realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Opolu. Celem  przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnienie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczbork.

Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją Zadania wynosi 164 137,00 złotych. Dofinasowanie w formie dotacji wyniesie 147 722,00 złotych  celem realizacji zadania. Środki własne w kwocie 16 415,00 złotych zostaną przeznaczone na ww. zadanie. Termin zakończenia zadania określa się do dnia 31 grudnia 2024r.

W ramach projektu zaplanowano:

  1. Warsztaty edukacyjno-informacyjne dla dzieci i młodzieży dla dzieci i młodzieży publicznych przedszkoli ( grupy 6-latków) i szkół podstawowych (klasy 1-8);
  2. Konkurs ekologiczny pn.”Młodzi reporterzy na rzecz poprawy jakości powietrza” w dwóch grupach wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-8.
  3. Zakup oczyszczaczy powietrza do jednostek oświatowych;
  4. Kampania edukacyjno- informacyjna w internetowych kanałach komunikacji.

Uwzględniając rozpoznawane wymagania i potrzeby oraz możliwości dotarcia wyłoniono 3 grupy odbiorców: dzieci przedszkolne, dzieci w wieku szkolnym oraz  dorośli mieszkańcy.

Kampania ekologiczna na rzecz przeciwdziałania emisjom w Gminie Kluczbork jest kontynuacją działań na rzecz edukacji mieszkańców w zakresie ochrony powietrza realizowanych dotychczas przez Gminę  oraz podległe jednostki organizacyjne.

Administracja Oświaty w Kluczborku