Regulamin biblioteki i czytelni

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Z WYPOŻYCZALNI  MOGĄ KORZYSTAC UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY.

 • Czytelnik może wypożyczyć książkę wyłącznie na swoje nazwisko.
 • Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres miesiąca z tym, że uczniowie przygotowujący się do konkursów , olimpiad, referatów mogą wypożyczyć większą liczbę książek lub innych dokumentów bibliotecznych, o ilości dodatkowo wypożyczonych dokumentów decyduje Bibliotekarz uwzględniając między innymi terminowość zwrotów książek.
 • Jeżeli czytelnik nie zdąży przeczytać książki może zwrócić się o przedłużenie, w wypadku, gdy na książkę czekają inni czytelnicy przedłużenia nie stosuje się.
 • Za przetrzymywanie książek można zastosować kary zgodnie z ustaleniem Rady Pedagogicznej [ np. oprawienie książki w zakładzie introligatorskim na koszt czytelnika].Niezastosowanie się do wymierzonej kary spowoduje utratę praw do korzystania z biblioteki na czas określony.
 • Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu potrzebnej książki poprzez wpis na listę oczekujących.
 • Czasopisma wypożycza się na tydzień.
 • Dokumenty elektroniczne wypożycza się na jeden dzień.
 • Podręczniki wypożyczane są na czas potrzebny do nauki, to jest semestr lub dwa semestry.
 • W przypadku zagubienia lub zniszczenia książek lub innych materiałów bibliotecznych należy odkupić taki sam ( lub inny wskazany przez nauczyciela – bibliotekarza ) egzemplarz, o wartości odpowiadającej aktualnej, antykwarycznej cenie.
 • Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wszystkie książki powinny być zwrócone do biblioteki.
 • W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

  

drukuj
powrót