"Kartkę wyślemy, język szlifujemy"

Tytuł innowacji: ,,Kartkę wyślemy, język szlifujemy”( na podstawie ogólnoświatowego projektu „Postcrossing)
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację: mgr Katarzyna Perniok
Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna
Czas trwania innowacji: 1 grudnia 2019r. - 31 maja 2020r.
Uczniowie biorący udział w innowacji: klasa VIa

UZASADNIENIE POTRZEB ZMIAN:
     Jednym z tematów na  zajęciach wychowawczych były pocztówki. Uczniowie, a także nauczyciel przynieśli ulubione kartki, które otrzymali od swoich bliskich z różnych zakątków Polski i świata. Oprócz prezentowania widoków, zostały przypomnienie zasady pisania i adresowania kartek pocztowych w języku ojczystym. Następnie te reguły zostały przełożone na język angielski.
       Projekt innowacji został napisany na podstawie ogólnoświatowego projektu „Postcrossing”, który polega na wysyłaniu i otrzymywaniu pocztówek z całego świata, pisanych w języku angielskim. Uczniowie mają kontakt z językiem angielskim głównie w klasie na lekcjach. Dzięki wprowadzeniu projektu z pocztówkami, uczniowie poznają „zewnętrzny” język obcy.
Działalność innowacyjna obejmuje klasę VIa przez cały rok szkolny. Każdy uczeń klasy przynosi 1 kartkę do wspólnego zbioru pocztówek do wysyłania. Znaczki pocztowe są finansowane z budżetu klasy.
Otrzymywane i wysyłane pocztówki są fotografowane, co prowadzi do utworzenia internetowej galerii widokówek na stronie szkoły.

CELE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ:

   Nadrzędnym celem projektu ,,Kartkę wyślemy, język szlifujemy‘’ jest wysyłanie i otrzymywanie pocztówek z zaprzyjaźnionej szkoły w Anglii oraz rozwijanie umiejętności pisania i czytania w języku angielskim.

CELE OGÓLNE:

 • rozwijanie zdolności pisania i czytania w języku angielskim,
 • wzrost motywacji i chęci do nauki języka angielskiego,
 • wzbudzanie zainteresowań kolekcjonowaniem kartek pocztowych,
 • podniesienie jakości pracy szkoły.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • poznanie kultury, tradycji innych krajów,
 • poznanie ludzi o podobnych zainteresowaniach i upodobaniach,
 • utworzenie galerii widokówek wraz  w języku angielskim na tablicy klasowej
 • uwrażliwienie uczniów na tradycyjne formy korespondencji.

EFEKTY:
Dzięki realizacji założeń przedstawionych w programie „Kartkę wyślemy, język szlifujemy”, uzyskane efekty będą następujące:

 • zostaną usprawnione umiejętności z zakresu czytania w języku obcym, dzięki temu, że kartki będą napisane w języku angielskim,
 • wzrośnie motywacja do nauki języka angielskiego, poprzez poznanie kultury, tradycji innego kraju  oraz nawiązanie znajomości z ludźmi o podobnym hobby,
 • zostanie utworzona własna galeria pocztówek, które później będą opisane i zaprezentowane na tablicy klasowej oraz stronie internetowej.

EWALUACJA:
     Działanie polega na tym, że uczniowie losują  odbiorcę kartki w szkole w Anglii i wysyłają do niej kartkę (rok szkolny 2019/2020). Te same zasady obowiązują  uczniów w szkole angielskiej.
Poza widoczną liczbą otrzymanych i wysłanych kartek, na koncie szkoły (Fb) tworzy się również galerię widokówek wraz z nazwą państwa, z którego została dostarczona kartka. Tworzy zbiór zdjęć pocztówek, które mogą być obserwowane przez wszystkich użytkowników portalu. Każda osoba z systemu może je oglądać i zaznaczać te kartki, jako ulubione.
Wysyłane i otrzymywane kartki kolekcjonuje się i tworzy projekty, tj. gazetkę z kartek otrzymanych z konkretnego państwa.
Podsumowując, badanie zakładanych zmian będzie przebiegać w ciągu całego roku szkolnego i będzie prowadzone przez nauczyciela, uczestniczącego w innowacji pedagogicznej. Liczba wysłanych i otrzymanych pocztówek wraz z widokówkami będzie rejestrowana. Osiągnięte wyniki i rezultaty z wdrożonej innowacji  zostaną przedstawione Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu rady na zakończenie II semestru wraz z wnioskami i rekomendacjami do dalszej pracy oraz na zakończenie roku szkolnego.

                                                                             Katarzyna Perniok

drukuj
powrót