Ogólnopolska Kampania Społeczna

Na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Agencja Radna sp. z. o. o realizuje ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem “By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”

Ogólnopolska Kampania Społeczna realizowana jest w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w latach 2014 – 2020 i ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie. 

W ramach kampanii przygotowane zostały m.in. krótkie animowane formy filmowe dla uczniów i młodzieży szkolnej, które służyć mają realizacji założonych celów kampanii.

Film dla uczniów klas I – III
Film dla uczniów klas IV – VIII