Klasy o zwiększonej ilości godzin języka angielskiego

Założenia do realizacji innowacji pedagogicznej
w klasach o rozszerzonym programie nauczania języka angielskiego w ramach edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji przyrodniczej, matematycznej
oraz artystyczno-ruchowej, prowadzonej w języku angielskim. 
Założenia:

Innowacja jest skierowana do uczniów klas o zwiększonej ilości godzin języka angielskiego (klas językowych – obecnie: 1b,1c,2b,3b, a w kolejnych latach wszystkich klas o zwiększonej ilości godzin z języka angielskiego). Innowacja obejmuje uczniów z klas o rozszerzonym programie języka angielskiego od klasy pierwszej do ósmej.

 1. Program klas o zwiększonej ilości godzin języka angielskiego zakłada realizację 4 godzin lekcyjnych języka angielskiego tygodniowo (2 godziny zgodnie z obowiązującym ramowym planem nauczania dla klas I-III, obejmującym realizację podstawy programowej na pierwszym etapie nauczania języka angielskiego oraz 2 dodatkowe godziny dla uczniów w klasie I – III traktowane jako obowiązkowe za pisemną zgodą rodziców). 
 2. Dwie dodatkowe godziny języka angielskiego będą ujęte w planie lekcji i będą w nich uczestniczyć wszyscy uczniowie tej klasy. Wszystkie tematy realizowane w trakcie tych 2 godzin będą wpisywane na bieżąco do dziennika, będzie również odnotowywana  frekwencja uczniów. Zajęcia te będą traktowane jako zajęcia obowiązkowe, zgodnie z planem lekcji, nie jako zajęcia w formie kółka, czy dla chętnych uczniów. W klasach 4-6  o zwiększonej ilości godzin języka angielskiego uczniowie będą realizowali 3 godziny języka angielskiego tygodniowo w ramach realizacji podstawy programowej oraz 2 dodatkowe godziny w ramach rozszerzonego angielskiego – co stanowi razem 5 godzin języka angielskiego – ujętych w planie lekcji). W klasach 7 -8  o zwiększonej ilości godzin języka angielskiego uczniowie będą realizowali 3 godziny języka angielskiego tygodniowo w ramach realizacji podstawy programowej oraz 3 dodatkowe godziny w ramach rozszerzonego angielskiego – co stanowi razem 6 godzin języka angielskiego – ujętych w planie lekcji).
 1. W ramach tych dwóch dodatkowych godzin języka angielskiego będą prowadzone zajęcia z elementami edukacji artystycznej, ruchowej, matematycznej, przyrodniczej oraz wiedzy na temat krajów anglojęzycznych w klasach 1-3, w ramach 2 godzin w klasach 4- 6 z zakresu historii, kultury krajów anglojęzycznych oraz konwersacji w języku angielskim. W ramach 3 godzin w klasach 7-8  z zakresu biologii, geografii oraz konwersacji w języku angielskim. 
 2. Zajęcia w ramach dwóch dodatkowych godzin języka angielskiego będą realizowane głównie z wykorzystaniem metody CLIL, storytelling, immersji językowej oraz nowoczesnych technologii i aplikacji, a także stron edukacyjnych.
 3. Uczniowie zostają przydzieleni do klasy o zwiększonej ilości godzin języka angielskiego na podstawie złożonych deklaracji podczas naboru, gdzie rodzic umieszcza wyraźną adnotację iż chce by jego dziecko zostało przydzielone do klasy o profilu język angielski, zgodnie z jego zainteresowaniami, chcąc rozwijać się w dziedzinie języka angielskiego.
 4. Podczas naboru do klas językowych nie organizuje się żadnych testów na umiejętności językowe, zgodnie z założeniem że każdy pierwszoklasista przychodzi do szkoły z tymi samymi umiejętnościami językowymi. Warunkiem przydziału do tej klasy jest wyłącznie chęć dziecka oraz rodzica by jego syn/córka miał możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych w szerszym zakresie podczas zwiększonej ilości godzin języka angielskiego. 
 5. Każdy zainteresowany umieszczeniem swojego dziecka w klasie o zwiększonej ilości godzin z języka angielskiego ma możliwość przekonania się o tym , jak taka klasa będzie funkcjonować, jak będą prowadzone tam zajęcia, kto je będzie prowadził oraz jakimi metodami. Taka wstępna prezentacja – pokazowe lekcje otwarte dla potencjalnych uczniów oraz ich rodziców mają miejsce 2 krotnie w czasie roku szkolnego. 
 6. Głównym założeniem klas językowych jest kontynuacja zwiększonej ilości godzin języka angielskiego w całym cyklu edukacyjnym uczniów – od klasy pierwszej do klasy ósmej, stopniowo wprowadzając nowe elementy. W klasach I-III uczniowie będą mieć dwie godziny angielskiego tygodniowo więcej z elementami edukacji artystycznej, ruchowej, przyrodniczej, matematycznej oraz wiedzy na temat krajów anglojęzycznych.  Natomiast od klasy IV będą wprowadzane stopniowo dodatkowe przedmioty w języku angielskim – w klasach 4 – 6 dochodzą następujące przedmioty: 1 godzina tygodniowo – historia i kultura krajów anglojęzycznych, 1 godzina konwersacji w języku angielskim.  Od klasy 7 do klasy 8 uczniowie będą realizować dodatkowo 1 godzinę geografii w języku angielskim – (zakres tematyczny: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania), 1 godzinę biologii w języku angielskim – ( zakres tematyczny: nauka o budowie narządów oraz ciała człowieka), 1 godzina konwersacji w języku angielskim).  
 7. Klasa pierwsza o profilu język angielski przez pierwszy rok funkcjonowała na zasadzie eksperymentu w celu obserwacji, jakie efekty przyniesie dla uczniów, a także z jakim zainteresowaniem się spotka. W kolejnym roku główne założenia zostały już zawarte w innowacji pedagogicznej, by móc stopniowo wprowadzać inne przedmioty w języku angielskim: 

Klasa 1 – 4 godziny angielskiego
Klasa 2 – 4 godziny angielskiego
Klasa 3 – 4 godziny angielskiego
Klasa 4 – 5 godzin angielskiego
Klasa 5 – 5 godzin angielskiego
Klasa 6 – 5 godzin angielskiego
Klasa 7 – 6 godzin angielskiego
Klasa 8 – 6 godzin angielskiego

 1. W celu realizacji wszystkich powyższych założeń kadra ucząca w tej klasie będzie się doszkalać pod kątem immersji, CLIL, nowoczesnych metod nauczania zarówno w kraju, jak i za granicą. Ponadto nauczyciele współtworzący innowacje będą podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe. Wszystkie zajęcia w tej klasie będą realizowane w dostosowanej do tego sali lekcyjnej – sali 9G z dostępem do tablicy multimedialnej z głośnikami,  laptopami w ilości wystarczającej dla każdego ucznia w klasie i dostępem do Internetu. 
 2. W celu realizacji powyższych założeń został opracowany autorski program zajęć w klasach o zwiększonej ilości godzin języka angielskiego, z uwzględnieniem szczegółowych wymagań oraz tematów zajęć. 
 3.  Zajęcia z języka angielskiego w ramach tej innowacji będą prowadzone przez anglistów, którzy posiadają dodatkowo kwalifikacje z edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej: Patrycję Pietrzykowską,  Annę Kędzię –Lech i Mariolę Sobecką – Drozdę.