PEDAGOG I PSYCHOLOG SZKOLNY

Pedagog szkolny: mgr Mariola Piwowar

Psycholog szkolny: mgr Natalia Żurek – Kulig