Uwaga ósmoklasiści!

Zasady przeliczania na punkty
poszczególnych kryteriów
branych pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej
w roku szkolnym 2021/2022

Poniżej znajdziecie obszerną informację dotyczącą przeliczania punktów w procesie rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych. Rekrutacja rozpoczyna się dopiero w maju (17.05. – 21.06.2021) jednak warto zasady poznać wcześniej. Przypominam, że ogólna pula punktów możliwych do zdobycia to 200. 100 pkt można otrzymać za wyniki na świadectwie i inne specjalne osiągnięcia oraz 100 pkt za wyniki egzaminu ósmoklasisty. Oczywiście istotne jest, aby wiedzieć do jakiego typu szkoły chcemy się dostać. Dokładne zasady rekrutacji do szkół naszego powiatu będą zamieszczane tutaj, czyli na naszej stronie internetowej w zakładce Doradca zawodowy.
Jeśli będziecie mieli pytania proszę o kontakt poprzez Teams’y lub Librusa.

Łączę pozdrowienia,
Aleksandra Bobrowska
szkolny doradca zawodowy

Zasady przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji
do szkoły ponadpodstawowej określa Rozporządzenie MEN z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkół (Dz. U 2019, poz. 1737).

Na rok szkolny 2021/2022 przelicza się na punkty wynik egzaminu ósmoklasisty:

1) wynik przedstawiony w procentach z:

 1. a) języka polskiego,
 2. b) matematyki

– mnoży się przez 0,35;

2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

Przeliczenie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły:

 • celującej – przyznaje się 18 punktów,
 • bardzo dobrej – przyznaje się 17 punktów,
 • dobrej – przyznaje się 14 punktów,
 • dostatecznej – przyznaje się 8 punktów,
 • dopuszczającej – przyznaje się 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów.

PRZELICZANIE NA PUNKTY SZCZEGÓLNYCH OSIĄGNIĘĆ:

Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty.

 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim.

 • tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 • tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty.

Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty.

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  – przyznaje się 5 punktów,
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

Zawody wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim.

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 • tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

PRZELICZANIE NA PUNKTY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  – przyznaje się 3 punkty.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkoły.

 

Zarządzenie Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych (…), które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

http://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2020/02/scan.-w.-k.-.pdf